Bơm bánh răng ăn khớp ngoài

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài
Lưu lượng: 2-63 cc
Áp suất max: 280 bar